TAHA124 Finnish Art and Art Collections (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään suomalaiseen taiteeseen ja suomalaisiin taidekokoelmiin kuuluvaan taiteeseen. Mielenkiinnon kohteena ovat eri aikakausien taide, taiteen tekniikat ja taideteostutkimus.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää ja analysoida Suomen taiteen ilmiöitä historiallisessa kontekstissaan,
• tunnistaa taiteen tekniikoita ja
• hahmottaa muuttuvan tekijyyden, taideteoslajien ja aiheiden historiaa sekä keskeisten taide-elämän organisaatioiden ja kokoelmien vaiheita Suomessa.

Study materials

Opiskelija valitsee 500 sivua artikkelitekstejä:

Pinx. Maalaustaide Suomessa 1–5 (osin)
ARS. Suomen taide –sarja (osin).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item