STOS413 Gerontological Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Gerontologisen sosiaalityön käsitteet ja teoriat, ajankohtainen tutkimus sekä käytännöt moniammatillisissa ympäristöissä

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai tentti tai kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus tai muu kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Opiskelija omaksuu syventävää ymmärrystä gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuudesta ja käytännöistä sekä uutta tutkimustietoa ikäihmisen asiakkuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.


1. Seppänen, M., A. Karisto & T. Kröger (toim.) (2007): Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus.

2. Ray, M. & J. Phillips (2012): Social Work with Older People. 5th edition. Palgarve Macmillian.

3. Järnström, S. (2011): "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni". Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa. Väitöskirja. (verkossa)

TAI

Virkola E. (2014): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 491. Väitöskirja. Saatavilla verkossa: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7>

TAI

Kinni, Riitta-Liisa (2014): Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Saatavilla verkossa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1646-4/urn_isbn_978-952-61-1646-4.pdf

Literature

  • http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1646-4/urn_isbn_978-952-61-1646-4.pdf
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7
  • Seppänen, M., A. Karisto & T. Kröger (toim.) (2007): Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus.
  • Virkola E. (2014): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 491. Väitöskirja. Saatavilla verkossa: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7>
  • Kinni, Riitta-Liisa (2014): Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Saatavilla verkossa:<br /><http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1646-4/urn_isbn_978-952-61-1646-4.pdf>
  • Ray, M. & J. Phillips (2012): Social Work with Older People. 5th edition. Palgarve Macmillian.
  • Järnström, S. (2011): "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni". Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa. Väitöskirja. (verkossa)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item