STOS3010 Social Work with Adults (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy opintojaksolla aikuissosiaalityön tutkimuksen keskeisiin tuloksiin sekä käsitteistöön. Aikuissosiaalityötä tarkastellaan kurssilla suhteessa sosiaalityön ammattiin ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään, ottaen huomioon sosiaalityön yhteiskunnalliset reunaehdot sekä ammattikunnan eettinen velvoite puolustaa asiakkaan asemaa yhteiskunnassa niin yksilötasolla kuin rakenteellisestikin

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen tehtävä, oppimispäiväkirja, tentti

Arviointiperusteet

Arvioidaan tenttisuorituksen tai kirjallisen työn perusteella

Learning outcomes

Opiskelija hahmottaa kurssin kautta aikuissosiaalityön yhteydet sosiaalisiin ongelmiin, yhteiskunnalliseen muutokseen sekä sosiaalityön rooliin palvelujärjestelmässä ja osana yhteiskuntapolitiikkaa. Kurssi tarjoaa opiskelijalle tietoa aikuissosiaalityötä koskevan tutkimuksen uusimmista virtauksista, luo edellytykset osallistua aikuissosiaalityötä koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun sekä analysoida ja tutkia aikuissosiaalityötä

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 1. Kotiranta Tuija (2008): Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)
  • TAI
  • 3. Evers, Adalbert & Guillemard, Anne-Marie (eds.) (2013): Social Policy and Citizenship. The Changing Landscape. Oxford University Press.
  • Nummela Tuija (2011): Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. (verkossa)
  • 2. Johansson, Håkan & Hvinden, Bjorn (eds.) (2007): Citizenship in Nordic welfare states. Dynamics of Choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item