SOSS3103 Consumption and Way of Life (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin kulutusta ja elämäntapaa käsitteleviin sosiologisiin teorioihin sekä niiden soveltamiseen. Kurssilla käsitellään myös kulutuksen ja roolia yhteiskunnassa, elämäntapojen muotoutumista sekä kulutukseen liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.

Suoritustavat

Luento, luentotentti/päiväkirja sekä kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa tunnistaa, arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia
- Kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään kulutusta sekä yhteiskunnallisena että yksilötasoisena ilmiönä
- Osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä myös kulutuksen ja elämäntavan näkökulmista

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item