SOSS3011 Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson sisältönä on perehtyä syvemmin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähestymistapoihin.

Suoritustavat

Teostentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden keskeisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista.

Study materials

Valitaan kaksi kirjaa kirjallisuusluettelosta:

Literature

  • A: Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity
  • C: Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage
  • B: Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage
  • E: Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage
  • F: Kaidesoja, T., Kankainen, T., Ylikoski, P. (2018). Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.
  • D: Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item