SAXA042 German Media (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen ja tarkemmin sanoma- ja aikakauslehdistöön, median funktioon ja asemaan yhteiskunnassa, journalistiikan tekstityyppeihin, kriit-tiseen median käsittelyyn sekä vertaillaan saksan mediamaisemaa kansäinväliseen ja suomalaiseen tilanteeseen.

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %)
Aktivisuus opetuksessa, suulliset ja kirjalliset tehtävät (20 % painoarvo)
Kirjallinen lopputentti (80 % painoarvo)

Learning outcomes

• tunnistaa saksankielisen lehdistön ja medianmaiseman erityispiirteet suomalaiseen lehdistöön ja mediakulttuuriin verrattuna,
• osaa analysoida journalistiikan tekstilajeja ja kuva-aineistoa,
• tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliitti-sen funktion ja osaa arvioida mediatekstejä analyyttisesti ja kriit-tisesti
• osaa itsenäisesti tuottaa tietoa ja parantaa kielitaitoaan mediatekstien avulla.

Study materials

Optimassa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item