SAXA039 Academic Writing (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieteellisen työskentelyn perusperiaatteisiin sekä tieteelle ominaiseen kieleen

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille (vähintään 80 %) sekä kirjallisten tehtävien perusteella

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee tieteellisen raportoinnin konventiot
o tuntee tieteelliselle kielelle tyypillisen rekisterin
o osaa laatia tiivistelmän tieteellisestä tekstistä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin
o osaa laatia lähdeluettelon
o osaa muokata taulukoita / kaavioita tekstiksi
o tuntee johdanto-osan keskeiset sisällöt.

Additional information

Suoritetaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin 1. lukukauden kanssa

Description of prerequisites

perusopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item