SAXA035 Grammar III (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Tutustutaan substantiivien ja adjektiivien sananmuodostukseen. Vahvistetaan kieli-opillista osaamista asiatekstien laatimista varten. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Suoritustavat

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
1/3 arvosanasta korrektiivisen kieliopin kotitehtävästä
2/3 arvosanasta lopputentista.

Learning outcomes

• tuntee saksan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja saksaksi. Osaa analysoida ja kuvata asiatekstille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä
• osaa muodostaa substantiiveja ja adjektiiveja noudattaen sananmuodostusääntöjä ja käyttää näitä sanoja lauseopillisesti oikein,
• osaa tunnistaa kielenoppijan kirjoittaman tekstin kieliopillisesti ongelmalliset ilmaisut, kuvata niitä kieliopillisin termein ja selittää kielenoppijalle tekstissä ilmenneet ongelmat
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä oppijakielen analyysin ja kuvaamisen tukena.

Additional information

Tämän opintojakson voi suorittaa ulkomaisessa yliopistossa.

Description of prerequisites

SAXP017 Kielioppi I ja SAXP0034 Kielioppi II. Poikkeuksellisesti Kielioppi II ja III voidaan suorittaa samanaikaisesti; asiasta on neuvoteltava ensin kurssin opettajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item