RUOA221 Youth Language and Slang (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen aiheesta ja nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa käyttämään kieleen (ja käyttämiin kieliin) sekä nuorten kielen erityispiirteisiin. Kurssilla tehdään myös pienimuotoinen tutkimus, jossa videonauhoitusten, kyselylomakkeiden, lehtien tai sosiaalisen median avulla tutkitaan nuorten keskinäisessä kommunikaatiossa käyttämää kieltä/käyttämiä kieliä ja slangia.

Suoritustavat

Luentoja ja harjoituksia.

Arviointiperusteet

3 opintopistettä saa seuraavin perustein: Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön (1/3 arvosanasta) eli artikkelien etukäteen lukemiseen, aktiiviseen osallistumiseen ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin sekä ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusalueen suulliseen esittelyyn koko ryhmälle (1/3 arvosanasta) ja empiiriseen osion eli pienimuotoisen tutkimusprojektin toteuttamiseen ja esittelyyn koko ryhmälle (1/3 arvosanasta).
Mikäli kurssista haluaa 5 opintopistettä, tulee edellisten suoritusten lisäksi tehdä kolme kirjallista tehtävää perustuen kahteen lyhyempään tieteelliseen artikkeliin (väh. 10 sivua) ja yhteen väitöskirjaan nuorten kieleen liittyvästä tutkimusaiheesta. Kirjalliset tehtävät arvioidaan erikseen, jolloin jokainen osio muodostaa noin 1/4 arvosanasta.

Learning outcomes

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia ryhmätyö- ja raportointi- ja esiintymistaitoja. Tuleville opettajille ja kieliasiantuntijoille on tärkeää tuntea kielen eri tyylilajeja, monikielisiä yhteisöjä ja myös nuorten arkielämässään suullisesti ja kirjallisesti käyttämää kieltä sekä slangia.
Kurssin suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa erilaisia nuorten suullisessa ja kirjallisessa kielessä (esim. some ja nuorten lehdet) esiintyviä piirteitä (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit)
• osaa käyttää slangi- ja muita sanakirjoja selvittäessään slangisanojen merkityksiä ja alkuperää
• on tutustunut eri kielialueiden nuorten kieleen ja tavallisimpiin nuorten slangisanoihin ja arkikielisiin sanoihin
• tuntee slangisanojen tavallisimmat sananmuodostustavat

Additional information

Kurssilla opiskelijat saavat pareittain tai pienryhmissä perehtyä johonkin nuorten kieleen liittyvään tutkimusalueeseen ajankohtaisten artikkeleiden avulla (esim. suomenruotsin slangi, koodinvaihto, nuorten kieli ja sosiaalinen media) ja esitellä aihealuetta muulle ryhmälle. Sen lisäksi aiheesta tehdään samoissa ryhmissä pienimuotoinen tutkimus.

Study materials

Ajankohtaisia tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita opettajan ohjeiden ja opiskelijoiden oman valinnan mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item