RUOA206 Scandinavian Languages (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja hallinnon alueilla tieto lähisukukielistä on olennaista. Koska koulun kielenopetuksessa käsitellään myös ruotsin lähisukukieliä, niiden tuntemus on opettajalle tärkeää.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja luentopäiväkirja. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti kirjallisena tenttinä (tiedekuntatenttinä).

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Arviointi perustuu opiskelijan kirjoittamaan luentopäiväkirjaan sekä kirjallisiin tehtäviin. Tenttijät suorittavat kirjallisen loppukokeen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.

Esitellään tarkemmin kurssin alussa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa
-pohjoisgermaanisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta
-näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen
-skandinaavisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.

Study materials

Kurssin Optima-sivulla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus (ks. alla) soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.
Jos opiskelija suorittaa kurssin pelkkänä kirjatenttinä, vain kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature

  • http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700937/FULLTEXT01.pdf
  • http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf
  • A. Karker et al. (red.) (1997) Nordens språk. Utgitt av Nordisk språksekretariat. Oslo: Novus forlag.; ISBN: 82-7099-274-7
  • E. Theilgaard Brink (2016) Man skal bare kaste sig ud i det ... En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogforståelse i praksis. Nordisk Sprogkoordination og Foreningerne Nordens Forbund (FNF). Löytyy verkosta: http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf; ISBN: 978-87-999202-1-1
  • B. Lindgren & A. Havaas (2014) Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta förlag.; ISBN: 978-91-979932-34
  • A. Torp Nordiska språk i forntid och nutid (s. 19-74) teoksessa Nordens språk med rötter och fötter. Norden/Nordisk Ministerråd (2004). Löytyy verkosta: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700937/FULLTEXT01.pdf; ISBN: 92-893-1043-X

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item