RUOA203 The Structure and Function of Language II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa.
Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja opetukseen liittyvä tentti tai oppimistehtävät TAI pelkkä kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen perustuva kirjallinen tenttisuoritus, joka arvostellaan asteikolla 0-5 tai opetukseen liittyvät oppimistehtävät, jotka arvostellaan 0-5.
Kurssin voi suorittaa myös pelkkänä kirjatenttina, joka arvostellaan asteikolla 0-5.

Arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen ja/tai tentin yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin,
• osaa selittää suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä ruotsiksi,
• pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko joku rakenne kieliopillinen vai epäkieliopillinen sekä
• tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.

Description of prerequisites

RUOP203-204 Språkets struktur och funktion IA ja IB.

Study materials

Kurssin Optima-sivun materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali + kurssikirjallisuus (ks. alla).
Jos opiskelija suorittaa kurssin pelkkänä kirjatenttinä, vain kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature

  • Språkrådet, Språkriktighetsboken. 2005 (1. painos).; ISBN: 978-91-1-304-370-8
  • Svenska Akademiens språklära. 2003 (1. painos).; ISBN: 978-91-1-302950-4
  • Bolander, M. ,Funktionell svensk grammatik. 2005 (2. painos).; ISBN: 978-91-47-05232-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item