RUOA200 Introduction to Pragmatics (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.

Suoritustavat

Tentti (e-tentti)

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu tenttiin.

Ilmoitetaan Korpissa tai Moniviestimessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa
* tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa

Additional information

Kurssimateriaali koostuu luennoista moniviestimessä sekä kurssikirjallisuudesta.

Literature

  • Norrby, C. & G. Håkansson (2007). Språkinlärning och språk­användning. Studentlitteratur. Kapitel 4-5.; ISBN: 9789144047355

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item