RUOA1100 Multilingualism through Immersion (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla pohditaan kielikylpykäsitteen käyttöä ja määritelmiä, esitellään kielikylpyohjelmien syntyä, kehitystä ja tunnusmerkkejä, käydään läpi keskeisiä kielikylvyn opetusperiaatteita ja suomalaisia tutkimustuloksia sekä analysoidaan kielikylvyn nykytilaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan kielikylvyn ja muun kaksikielisen opetuksen eroja ja yhtäläisyyksiä ajankohtaisen tutkimuskirjallisuuden ja yhteiskunnallisten ohjausasiakirjojen pohjalta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen (75 %) kontaktiopetukseen (luennot ja niihin liittyvät harjoitukset), suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen (100 %), tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (75 %) kontaktiopetukseen (luennot ja niihin liittyvät harjoitukset).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä kielikylvyn käsitteen
• tunnistaa erilaiset kielikylpyohjelmat
• tuntee kielikylpyohjelmien synnyn, kehityksen ja tunnusmerkit
• osaa suhteuttaa kielikylvyn laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Study materials

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali/harjoitukset.
Lähdekirjallisuus (opettajan ohjeiden mukaan):
• Bergroth, Mari. Kielikylpyperheet valokeilassa. 2007. Vaasan yliopisto. Saatavissa: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-204-5.pdf
• Ohjausasiakirjoja ja artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. n. 50 s.

Literature

  • Bergroth, Mari. Kotimaisten kielten kielikylpy. 2015. Vaasan yliopisto. Saatavissa: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-617-3.pdf; ISBN: 978-952-476-617-3
  • Baker, Colin & Wright Wayne E. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 2017 (6th edition). Multilingual Matters. N 15 sivua kappaleista 11-13 opettajan ohjeiden mukaan; ISBN: 978-1-78309-720-3
  • http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-617-3.pdf
  • Björklund, Siv. Språkmöten inom undervisningen. 2017. Teoksessa Språmöten i Västerbotten och Österbotten. Toim. M. Nordman & N-E. Edlund. Bottniska studier. Svensk-Österbottniska samfundet. ISBN ei ole vielä tiedossa.; ISBN: x
  • Baker, Colin. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 2011 (5th rev. edition). Multilingual Matters. N. 15 sivua kappaleista 11-13 opettajan ohjeiden mukaan.; ISBN: 978-1-84769-355-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item