RFIP036 French Culture (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan, maantieteeseen, kulttuuriin ja taide-elämään sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään ja historiaan. Lisäksi opiskelijat laativat esitelmän yksilö- tai ryhmätyönä. Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
- kriittinen medialukutaito
- kyky informaatiotulvassa työskentelyyn
- joustavuus ja sopeutuvuus
- esiintymistaitoja

Suoritustavat

Esitelmien ja tentin perusteella tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta
lasketaan keskiarvo.

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. Hän
hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2
asiavirhettä voi sisältyä kuvaukseen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin erran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot nykyranskalaisten kulttuuriviitteiden tulkitsemiseen asiateksteissä, mediassa ja yhteiskunnallisessa elämässä.

Literature

  • STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item