RFIP031 French Literature I (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan 1900-luvun ranskalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin ja perehdytään kirjallisuusanalyysiin käytännön harjoitusten avulla. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja tentti.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kirjallisen viestinnän taidot
- kriittinen medialukutaito
- kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Suoritustavat

Harjoitukset ja tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta
lasketaan keskiarvo.

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2 asiavirhettä voi sisältyä kuvaukseen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin erran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonai-suuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.
Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan ranskalaisia kulttuuriviitteitä.

Literature

  • ZANOTTI-REBELLATO et al., Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006) opettajan ohjeiden mukaan.
  • ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item