RFIP012 French Grammar and Language Skills in French 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentosarja sekä kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.
Kurssiin kuuluu myös ääntämisharjoituksia kielistudiossa viikoittain. Luennoilla käsitellään myös ranskan foneettisia sääntöjä, jotka vaikuttavat sekä ääntämiseen että kielioppiin. Vastaavasti kielistudioharjoituksissa harjoitellaan myös yleisiä kieliopillisia rakenteita.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä.
Kaikki kontaktiopetuksena suoritetut harjoitukset/tehtävät voidaan suorittaa myös verkossa.

Arviointiperusteet

Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.
Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan jatkuvasti eri osa-alueiden osalta (kaikki soinnilliset klusiilit ja spirantit, vokaalit, nasaalit, sidonta, e muet -säännöt, labiaalisuus, elokuution sujuvuus).
Kurssin arvionti kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (80%) ja ääntämisosuuden (20%) keskiarvosta.

Kielioppi- ja kielitaito:

0 Ei ymmärrä tarpeeksi hyvin ranskan kieliopin perusrakenteita liittyen mm. artikkelien muotoon ja pronominien il/ça vaihteluun voidakseen muodostaa kieliopillisesti oikeita peruslauseita; muiden osa-alueiden (persoonapronominit, verbit, tarkenteet) tuntemus puuttellista
1 Tuntee pääpiirteissään ranskan kieliopin perusrakenteet, jotka vaikuttavat lauserakenteen ymmärtämiseen, sekä verbit ja muut pronominit, muttei osaa selittää niitä, eikä soveltaa niitä itsenäisesti.
2 Tuntee em. ranskan kieliopin perusrakenteet ja ymmärtää niiden mekanismin pääpiirteissään ja osaa soveltaa niitä, mutta joillakin muilla osa-alueilla puutteellinen osaaminen hankaloittaa oikeiden rakenteiden tuottamista.
3 Tuntee ranskan kieliopin perusrakenteet ja niihin liittyvät muut osa-alueet tarkenteet, verbit, pronominit) ja osaa soveltaa niitä melko itsenäisesti, muttei osaa kuvailla ja selittää niitä itsenäisesti.
4 Tuntee kurssin aikana käsitellyt rakenteet, mutta niiden soveltamisessa ja selittämisessä esim. oppijoille on vielä epävarmuutta.
5 Tuntee hyvin ja osaa soveltaa ja selittää oppijoille kurssin aikana käsitellyt rakenteet.

Ääntäminen:

0 Osaa ääntää sonnilliset klusiilit ja soinnillista s:ää satunnaisesti, lukuisia puutteita muiden konsonanttien osalta; vokaalien erityispiirteet (labiaalisuus, illabiaalisuus, faryngaalisuus) ei hallussa.
1 Osaa ääntää sonnilliset klusiilit ja soinnillista s:ää, mutta ei vielä säännöllisesti, lisäksi vaikeuksia esim. suhuäänteiden ja s:n erottelun kanssa, rytmi ja sujuvuus puuttellisia.
2 Osaa ääntää sonnilliset klusiilit ja soinnillista s:ää, satunnaisia vaikeuksia suhuäänteiden ja s:n erottelun kanssa, vokaalien laadussa (labiaalisuus, nasaalius) puutteita
3 Hallitsee kaikki tärkeimmät osa-alueet (sonnilliset klusiilit ja soinnillista s:ää, satunnaisia vaikeuksia suhuäänteiden ja s:n erottelun kanssa; joitain puutteita vokaalien laadussa (labiaalisuus, nasaalius, faryngaalisuus) puutteita; sujuvuus melko hyvää
4 Hallitsee kaikki ranskan ääntämisen osa-alueet konsonanttien osalta; vokaalien laadussa saattaa olla joitain puutteita, mutta sujuvuus ja kokonaiskuva erittäin hyviä
5 Ääntää virheettömästi ja sujuvasti, osaaminen vastaa täysin tai lähes täysin syntyperäisen taitoa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee ranskan kielen kieliopin tärkeimpiä perusrakenteita, myös syntaksin osalta
- tuntee kieliopilliset käsitteet ja termit ja osaa selittää ne muille oppijoille
- osaa ääntää ranskaa sujuvasti ja tuntee kaikki tärkeät oikeaan ääntämiseen vaikuttavat säännöt
- on laajentanut sanavarastoaan entisestään ja tuntee sekä ymmärtää myös puhekielen mekanismeja
- ymmärtää normaalitempoista puhekieltä

Description of prerequisites

RFIP011-kurssi suoritettuna

Study materials

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuihin
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle),
KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (research.jyu.fi/phonfr/) ja
ääntämisharjoitukset Nouveaux exercices de prononciation, research.jyu.fi/phonfr/fon.html 9-17.

Literature

  • KALMBACH Jean-Michel, Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones, 2011, http://research.jyu.fi/phonfr; ISBN: 978-951-39-4424-7
  • http://research.jyu.fi/phonfr
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1
  • http://research.jyu.fi/grfle

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item