RFIA032 French Literature II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaisen kirjallisuuden suuntauksiin 1600-luvulta 1900-luvun lopulle.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kyky työskennellä monimutkaisten asioiden parissa
- kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
- kriittinen medialukutaito
- kirjallisen viestinnän taidot

Suoritustavat

Luentosarja tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.
Aktiivinen osallistuminen luennoille.

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konk-reettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2
asiavirhettä voi sisältyä kuvauk-seen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muuta-man konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin erran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta eurooppalaisessa kulttuurikontekstissa.

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: RFIP031- kurssin suoritus.

Study materials

Luentokurssi: kalvot, ojenteet, omat muistiinpanot
Kirjatentti: tenttikirjallisuus

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item