RFIA011 French Grammar and Language Skills in French 3 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentosarja sekä kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.
Kursilla käsitellään seuraavia aiheita:
- artikkelin muotojen ja käytön kertaus
- pronominijärjestelmän syvällinen tuntemus (mm. anaforiset vs deiktiset, fokalisaatio vs predikaatio)
- sivulauseiden tuntemus, relatiivilauseet, que-lauseet, kysyminen ja epäsuoraesitys, tärkeimmät adverbiaalilauseet
- fokalisaation ja tematisaation keinot, passiivin käyttö
- aikamuotojen käyttö

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä.
Kaikki harjoitukset/tehtävät voidaan suorittaa myös verkossa.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.

0 Ei tunne kurssilla käsiteltyjä syntaktisia rakenteita eikä aina tärkeimpiä perusrakenteitakaan; sääntöjen konseptualisaatio ja terminologian tuntemus hyvin heikkoja; ei osaa tuottaa yksinkertaista kieliopillisesti oikeaa tekstiä.
1 Tuntee pääpiirteissään kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet mutta ei osaa soveltaa niitä itsenäisesti; ei hallitse terminologia eikä kaikkia keskeisiä käsitteitä eikä osaa selitttää niitä oppijalle; ei osaa tuottaa kieliopillisesti oikeaa tekstiä.
2 Tuntee pääpiirteissään kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet ja osaa soveltaa niitä, mutta ei hallitse terminologiaa eikä kaikkia keskeisiä käsitteitä eikä osaa selitttää niitä oppijalle; kieliopillisesti oikean tekstin tuottaminen vaikeaa.
3 Tuntee ja osaa soveltaa kurssilla käsitellyt syntaktiset rakenteet ja osaa selittää ne oppijalle kirjallisiin lähteisiin nojautuen; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa melko yksipuolista tekstiä.
4. Tuntee ja osaa soveltaa ja selittää itsenäisesti oppijoille kurssin aikana käsitellyt syntaktiset rakenteet ja terminologian; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa tekstiä esim. tieteellisen esseen tai tutkielman.
5 Tuntee laajasti ja hyvin sekä osaa soveltaa ja selittää itsenäisesti oppijoille kurssin aikana käsitellyt syntaktiset rakenteet, teoreettiset käsitteet ja terminologian; osaa tuottaa itsenäisesti kieliopillisesti oikeaa, sujuvaa ja monipuolista tekstiä esim. tieteellisen esseen tai tutkielman.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee kaikki tärkeimmät ranskan kielen nykyisen kirjakielen ja yleiskielen kielioppi-ilmiöt ja säännöt
- tuntee myös puhekielen tyypillisimmät piirteet
- osaa kuvata ja selittää kieliopilliset säännöt muille oppijoille
- osaa tulkita vaikeahkoja tekstejä
- osaa soveltaa oppimiaan sääntöjä tuottaakseen puhetta ja kirjoitettua tekstiä, esim. esitelmän, tutkielman tai raportin. Kurssilla harjoitellaan myös kielioppisääntöjen soveltamista tieteelliseen tai asiatekstin kirjoittamiseen.

Description of prerequisites

RFIP012 -kurssin suorittaminen

Study materials

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuun
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle)

Literature

  • http://research.jyu.fi/grfle
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item