RFIA0056 Optional Course Actualités dans la Francophonie (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan francofonian käsitteeseen ja maailman ranskankielisiin maihin opiskelijoiden valinnan mukaan: jokainen opiskelija valitsee maan/alueen, josta haluaa oppia enemmän ja valmistelee oppimansa perusteella muille suullisen esityksen sekä tehtäviä, keskustelun tmv. opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallisen ja suullisen lopputyön tekeminen.

Arviointiperusteet

Kirjallinen ja suullinen lopputyö, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksessa

- Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
- Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 1-2 asia-virhettä voi sisältyä kuvaukseen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
- Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasi-alliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
- Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin verran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
- Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
- Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt useisiin ranskankielisiin maihin tai alueisiin ja osaa kertoa niistä tiivistettynä ranskaksi. Suullista esitystä ja kirjallista työtä varten opitaan tiedonhakua, tiivistämistä ja oikeakielisyyttä. Lisäksi opiskelija harjaantuu kuuntelemaan, tekemään muistiinpanoja ja keskustelemaan ranskaksi.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia
- kyky hakea tietoa luotettavista lähteistä
- kyky toimia annetun aikataulun ja ohjeiden mukaisesti
- valmiudet ottaa lyhyessä ajassa haltuun uusi kenttä
- kriittinen medialukutaito

Study materials

Opettajan ja muiden kurssilaisten tuottama materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item