PSYS3402 Counselling and consultative approaches in multiprofessional settings (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

-toimintaa ohjaavien henkilökohtaisten ja ammatillisten ihmiskäsitysten ja arvojen pohtiminen
-ohjauksen ja konsultaation teoriat ja mallit
-oman osaamisen viestiminen
-monialaista vuorovaikutusta estävät ja edesauttavat tekijät sekä eri yhteistyötahojen kohtaaminen
-työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä.

Suoritustavat

Luennoille ja demoille osallistuminen sekä oppimistehtävät. Poissaolot korvattava.
Vaihtoehtoisesti tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuuskatsaus tai -tentti.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien tekeminen. Läsnäolovelvoite kontaktiopetuksessa, poissaolot korvattava.

Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-eritellä keskeisiä ohjauksen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä ja malleja
-soveltaa ohjauksen ja konsultaation menetelmiä ja työskentelytapoja työssään
-viestiä ammatillista perus- ja erityisosaamistaan monialaisessa yhteistyössä

Study materials

Opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item