PSYA130 Personality Psychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja persoonallisuuden mittaamiseen.

Suoritustavat

Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

- METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
- SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus..
- Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.

Literature

  • Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.
  • METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item