OLIP1020 Educational Perspectives in Physical Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kasvu ja kehitys
- Vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutusosaaminen
- Ryhmäilmiöt liikunnanopetuksessa
- Terveyden lukutaito, terveysosaaminen

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sosioemotionaalisen kehityksen merkitykset liikkumisessa ja hyvinvoinnissa
- osaa kuvailla terveysosaamista käsitteenä ja määritellä keskeisiä oppimistavoitteita
- ymmärtää ryhmäilmiöiden haasteita liikunnanopetuksessa
- osaa kehittää omia ja toisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja
- tunnistaa hyvinvointioppimisen didaktiset erityispiirteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntakasvatusta sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulman kautta

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Literature

  • Paakkari, Leena (2012) Widening horizons. A phenomenographic study of student teachers' conceptions of health education and its' s teaching and learning.; ISBN 978-951-39-4651-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item