OLIP1010 Prerequisite Skills and Knowledge for Physical Educator (9 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Motoristen taitojen oppimisen kehityksellinen viitekehys. Havaintomotoriset ja motoriset perustaidot ja niiden merkitys liikuntataitojen oppimisessa. Taidon oppimisen vaiheet ja niiden tunnistamisen pedagoginen merkitys. Liikuntataitojen oppimisen ohjaaminen, oppimisen havainnointi ja oppimisen ongelmien tunnistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (pienryhmä)opetuksiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää fyysis-motorisen kehityksen yhteydet ja merkitykset kasvun ja muun kehityksen osana.
- tietää motorisen taidon oppimisen perusteet ja motorisen taidon oppimisen kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset merkitykset
- tuntee perusopetuksen liikuntakasvatuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä suunnittelu-, ohjaus- ja arviointiprosessit
- tunnistaa liikunnan ohjauksen didaktiset erityispiirteet
- osaa varioida omia perusliikuntataitoja erilaisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää perusliikuntataitojen yhteyden liikuntalajeihin.

Additional information

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/tai tentti

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Literature

  • Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A., Liikuntapedagogiikka; ISBN: 978-952-451-582-5
  • Tomporowski, P., McCullick, B., Pesce, C., 2015; ISBN: 978-1-4504-4141-1
  • Hakkarainen, H., Jaakkola, T., Kalaja, S., Lämsä, J., Nikander, A., & Riski, J., 2009, Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet; ISBN: 978-951-9147-60-4
  • Kauranen, K., 2011, Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen; ISBN: 978-951-8982-84-8
  • Davids, K., Button, C., & Bennett, S., 2008, Dynamics of skill acquisition: a constrains–led approach; ISBN-13:978-0-7360-3686-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item