MUSA1073 Academic Expertise in the Field of Music, Art and Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan oman alan työtehtäviin ja toimijoihin laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta, ja harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja kuvaamista sekä suullisesti että kirjallisesti portfoliotyöskentelyn muodossa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, portfoliotyöskentely. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%), tehtävien suorittaminen (ml. alumnitarinan tuottaminen) sekä näyteportfolion ja CV:n laatiminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
• hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
• osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
• osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
• osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
• hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

Additional information

Kolmas opintovuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item