MTEP032 Introduction to Music Therapy session practices (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vähintään viisi kertaa sisältävä, musiikin terapeuttiseen käyttöön perustuva istuntokokonaisuus. Opiskelija voi ohjaajan kanssa keskusteltuaan valita istuntokokonaisuuden lähtökohdaksi toisen seuraavista vaihtoehdoista: 1) henkilökohtainen prosessi, jossa opiskelija tutkii omia kokemuksiaan (esim. musiikin kuuntelu tai improvisointi) ilman, että prosessiin liittyy ulkopuolisia henkilöitä; 2) yksilö- tai ryhmätyöskentelyyn perustuva prosessi, jossa opiskelija harjoittelee musiikkiterapian työtapoja oikean asiakkaan/asiakasryhmän kanssa. Kurssin ohjaava opettaja tekee suosituksen kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvasta toteuttamistavasta ja mahdollisesta kohderyhmästä opiskelijan kanssa keskusteltuaan. Ennen kokemuksellisen osuuden aloittamista, on opiskelijan saatava ohjaavan opettajan hyväksyntä suunnitelmalleen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: pienryhmäohjaus, kokemuksellisen projektin suunnittelu ja toteutus, istuntosuunnitelma ja -päiväkirja. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen kaikille yhteiseen ja pienryhmäkohtaiseen ohjaukseen (vähintään 80%)
• Kokemuksellisen osuuden (viisi kertaa) istuntosuunnitelman laatiminen, kokemuksellisen osuuden hyväksytty suorittaminen ja istuntopäiväkirjan laatiminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää omakohtaiseen kokemukseen perustuen, miten musiikki toimii terapeuttisessa kontekstissa
• ymmärtää musiikkiterapeuttisen, kokemuksellisen työskentelyn peruslainalaisuuksia
• tuntee musiikkiterapeuttisen prosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallitsemiseen liittyviä periaatteita.

Additional information

Ajoitus: Voi vaihdella opiskelijoiden tilanteen mukaan, suositus jaksoilla 2-3(4)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item