MKIP1001 Song, Voice Control and Choir I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Äänenkäytön ja laulutekniikan kehittäminen. Stemmalaulua laitoksen kuorossa ja viittaustekniikan perusteet.

Suoritustavat

Kontaktiopetus yksilö- ja pienryhmäopetuksena, osallistuminen laitoksen opiskelijakuoroon, omatoiminen harjoittelu. Opintojakso jakautuu kahteen osioon (Laulu ja äänenkäyttö I 2 op ja Kuoro I 3 op), jotka molemmat suoritetaan. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (yksilöopetus 100 %) ja oman osaamisen kehittyminen, suoritetut matineaesiintymiset, hyväksytysti suoritettu johtamistentti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää ääntään instrumenttina
- harjoitella ohjatusti ja itsenäisesti
- käyttää kuoronjohdossa tarvittavia yleisimpiä viittauskaavoja
- laulaa omaa stemmaansa osana moniäänistä kuoroa.

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opintovuosi. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Lähtötaso ja aiempien opintosuoritusten korvaavuus arvioidaan opintojakson alussa.

Study materials

Monipuolinen laulu- ja kuoro-ohjelmisto, muu opetusmateriaali; kuoronjohdon opetusmoniste.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item