MKIA1001 Song, Voice Control and Choir II (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laulutekniikan ja äänenkäytön kehittäminen, kuorolaulu sekä kuoronjohdon taitojen syventäminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmän ohjaaminen ja hallinta, harjoitukset, matineaesiintymiset, johtamistentti ja laulaminen laitoksen opiskelijakuorossa. Opintojakso koostuu kahdesta osasta (Laulu ja äänenkäyttö II 3 op ja Kuoro II 3 op), jotka molemmat suoritetaan. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

AKtiivinen osallistuminen (vähintään 100 %) opetukseen, hyväksytysti suoritetut itsenäiset harjoitukset, osallistuminen matineaesiintymisiin, hyväksytysti suoritettu tentti. Itsearviointi.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kehittää laulutaitoaan ja tervettä äänenkäyttöä sekä työvälineinä että laulamisen mallina oppilaille
- harjoittelee tyylillisesti monipuolista lauluohjelmistoa
- harjoituttaa tyylillisesti monipuolista kuoro-ohjelmistoa
- suunnitella ja toteuttaa kuoron äänenavauksen
- arvioida omaa oppimistaan ja antaa rakentavaa vertaispalautetta
- ymmärtää kuoropartituuria kokonaisuuteena ja toteuttaa itsenäistä tulkintaa kuoron johtamisessa

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.
Lähtötaso ja aiempien opintosuoritusten korvaavuus arvioidaan opintojakson alussa.

Study materials

Monipuolinen laulu- ja kuoro-ohjelmisto, joka sovitaan kurssin aikana opettajan kanssa; kuoronjohdon opetusmoniste.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item