MKAY1001 Study Planning and Career Orientation (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen tutkintorakenteisiin, oman opintosuunnitelman laatiminen yliopiston ja musiikkikampuksen kurssitarjontaa hyödyntäen. Tutustuminen musiikkikasvattajan työhön ja yleissivistävän koulutuksen musiikinopetukseen.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyöt, opintosuunnitelman laatiminen, työelämäorientaatio musiikkikasvattajan työhön. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen ja ryhmätöihin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen hyväksytysti ohjausta hyödyntäen, osallistuminen työelämäorientaatiojaksoon.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen ja sisällön
- osaa aikatauluttaa kandidaattitutkinnon opintonsa ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHops)
- tuntee alansa työllistymismahdollisuuksia
- tunnistaa opiskelunsa kannalta tärkeät vahvuusalueensa ja kehittämishaasteensa
- osaa hyödyntää työelämäorientaation kokemuksia opintojensa suunnittelussa.

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item