LYTP005 Orientation to Sport Sociology Research (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla luetaan liikuntasosiologisia väitöstutkimuksia. Opiskelijat laativat tarkastelemistaan tutkimusteksteistä esityksen ja kirjallisen oppimistehtävän, joissa arvioidaan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, metodologisia ratkaisuja ja tuloksia sekä tutkimusraportin rakennetta. Opiskelijoita
kannustetaan tutkimusraporttien kriittiseen arviointiin.

Suoritustavat

Luennot 20 tuntia ja lopputentti 4 tuntia. Ryhmätyönä toteutettava kirjallinen oppimistehtävä ja sen esittäminen luennoilla. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävien ja esityksien tenttiminen kurssin päätteeksi.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä ja sen esitys 40 % ja tentti 60 %. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus. 2-3 poissaoloa on mahdollista korvata tehtävillä ja 4 poissaoloa tai enemmän johtaa arvosanaan hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa liikuntasosiologisen tutkimuksen aihealueita
- ymmärtää liikuntasosiologisen tutkimusraportoinnin muodot, rakenteet ja vaatimukset
- kykenee kategorisoimaan ja analysoimaan erilaisia liikuntasosiologisen tiederaportoinnin muotoja

Additional information

syyslukukausi

Study materials

Ryhmätyönä toteutettavat oppimistehtävät ja esitykset.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item