LBIP301 Growing and Developing as a Sports Coach (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Urheiluvalmentajan tutkiva, kriittinen ja tieteellinen ote.
Oppimaan oppiminen, elinikäinen oppiminen
Urheiluvalmentajan rooli verkostoituneena asiantuntijana työyhteisössä tai urheiluorganisaatiossa.
Urheiluvalmentaja oman työn ja työyhteisön kehittäjänä
Luennoilla, ryhmäohjauksessa ja lukupiireissä käsiteltävät aiheet (esimerkiksi urheilujohtaminen, urheilun talous,urheiluorganisaatiot, päivittäisvalmennus)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille, sekä ryhmäohjaukseen. Tehtävien tekeminen itsenäisesti ja ryhmätyöskentelynä. Oppimispäiväkirjojen ja
lukupiiriraporttien työstäminen. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omassa työyhteisössään tai urheiluorganisaatiossa urheiluun ja
urheiluvalmennuksen kehittämiseen liittyvän tehtävän tai hankkeen, jonka toteutus kestää yhden lukuvuoden. Hankkeen etenemistä
seurataan ja arvioidaan vertaisryhmissä. Kehittämistehtävän toteutuminen esitellään muille oppijoille koulutuksen lopussa. Oppija
kirjoittaa kokonaisuudesta loppuraportin, missä hän kuvaa hankkeen tavoitteet, resurssit, yhteistyökumppanit ja toteutuksen arviointeineen.

Learning outcomes

Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä urheiluvalmentajan työympäristöstä ja siihen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä (johtamisjärjestelmät, rahoitus, yms.) Lisäksi tavoitteena on, että oppijalle muodostuisi valmiuksia tutkia ja tarkastella omaa
työympäristöään, sekä tunnistaa, arvioida ja kehittää työympäristönsä kehittämiskohteita.

Opintojakson lopussa opiskelijalla on valmiudet
· tunnistaa omaan työhönsä ja työoloihin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutussuhteita (ihmiset,organisaatiot, talous ja verkostot)
· ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen tiedon merkitys urheiluvalmentajan työssä
· ymmärtää oman työn reflektoinnin merkitys käytännön työssä ja työn kehittämisessä
· tutkia, analysoida ja kehittää

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item