LATA013 Latin Stylistics (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Latinan stilistiikka.

Suoritustavat

Harjoituskurssi, jolla harjoitellaan latinan kirjallista käyttöä ja johon sisältyy tekstin tuottamista kotona. Käännöskoe (ilman apuvälineitä).

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssilla sovelletaan kieleen liittyvää asiantuntijuutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- muistaa latinan keskeisen sanaston ja peruskieliopin,
- osaa soveltaa hyvin latinan kielioppia,
- osaa tuottaa kirjallisesti kieliopillisesti korrektia latinankielistä tekstiä,
- osaa käyttää klassiselle latinalle tyypillistä lauserakenteiden vaihtelua ja periodirakenteita.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on perusopintojen kielioppiharjoitusten (LATP013 ja LATP014) suorittaminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item