KTTA160 Macroeconomics I (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa lyhyen ja keskipitkän ajan taloussuhdanteiden dynamiikan
- määritellä kasvuteorian perusteet
- antaa talouspolitiikkasuosituksia erilaisissa suhdannetilanteissa
- arvioida työllisyyden kehitystä
- arvioida taloudellisen kasvun edellytyksiä
- analysoida kansantalouden tilaa ja antaa talouspoliittisia toimenpidesuosituksia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: autumn semester

Learning outcomes

Keynesin kerroin. Hyödykemarkkinoiden tasapainoehto. Rahamarkkinoiden tasapainoehto. ISLM-malli. Kysynnänohjauspolitiikka. Kokonaistarjontakokonaiskysyntämalli.
Inflaatiomallit. Keskipitkän ajan taloussuhdanteet ja talouspolitiikka. Kauppatase ja maksutase. Mundell-Fleming malli. Kasvuteorian perusteet. Erityiskysymyksiä.

Description of prerequisites

KTTP111 Taloustieteen peruskurssi ja KTTA210 Matemaattinen taloustiede I tai vastaavat tiedot

Study materials

Luentokalvot, oppikirja ja muu opettajan osoittama materiaali

Literature

  • Mankiw, N.G. 2013. Macroeconomics. 8th edition, International version. Worth Publishers/Palgrave Macmillan; ISBN: 978-1-4641-2167-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item