KTKS155 Educational Phenomena and Enhancement of Competences (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Opiskelijan suunnittelema opintojakso, joka voi olla itsenäisesti ilmiöön perehtymistä tai siinä voidaan hyödyntää kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen järjestämiä seminaareja, vierailuluentoja tai opetusta
- Ohjaaja hyväksyy opiskelijan suunnitelman opintojakson alussa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia valitsemaansa ilmiötä/aihepiiriä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
- hyödyntää valitsemansa alueen tietoja ja taitoja toiminnassaan

Study materials

Opiskelijan itsensä valitsema kirjallisuus, artikkelit.
Oppimateriaalina käytettävä tehtävän kannalta oleellisin kirjallisuus ja artikkelit tulee olla liitteenä opettajalle lähetettävässä suunnitelmassa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item