KTKP035 Orientation Practice (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi
Opetus- ohjaus- ja oppimisteorioihin tutustuminen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, omaa opetusta ja opintopiirityöskentelyä

Arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet tulevat Korppiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä ja oppijoiden moninaisuutta
• reflektoida omia havainnointi-, vuorovaikutus- ja ohjaustapojaan
• suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita
asettaa itselleen tavoitteita pedagogiseen kehittymiseen

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Literature

  • Parikka, J., Halonen-Malliarakis, N. & Puustjärvi, A. 2017. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura.
  • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto.
  • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.
  • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item