KTKA2011 The Construction of Scientific Knowledge: Qualitative Research Methods, Proficiency Test (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Suoritustavat

Näyttökoe. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Näyttökokeen hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet,
- kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja
- noudattaa tutkimuksen teon eettisiä ja luotettavuuden periaatteita

Study materials

PATTON, M. Q. 2002 tai myöhemmät painokset. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage. JA
TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. 2002 tai myöhemmät painokset. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item