KPTJ160 Doctoral Dissertation (0 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - Pass with distinction
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tieteellisen tutkimuksen tekeminen ohjaajien ohjauksessa. Tutkimus kohdentuu tiedekunnan tutkimusstrategian vahvuusalueille.

Suoritustavat

Väitöskirjan tulee olla itsenäinen tieteellinen tutkimus kasvatustieteiden alalta. Se voi olla artikkeli-/kokoomaväitöskirja tai monografia.

1) Artikkeli-/kokoomaväitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja 3 artikkelista. Artikkeleista tulee
• vähintään kaksi olla julkaistu (paper, online, preprint) tai julkaistavaksi hyväksytty (accepted) kansainvälisissä tieteellistä vertaisarviointia käyttävissä (referoiduissa) julkaisuissa (journal, edited book) ja
• yksi voi olla joko kansainväliseen tieteellistä vertaisarviointia käyttävään lehteen tai kokoomateokseen arvioitavaksi lähetetty (submitted) käsikirjoitus (ei kuitenkaan conference proceedings -julkaisu) tai suomenkielinen vähintään julkaisutason 2 lehdessä oleva julkaistu tai julkaistavaksi hyväksytty artikkeli. Silloin kun artikkeliväitöskirja sisältää arvioitavaksi lähetetyn osan, ohjataan työn esitarkastajia ja vastaväittäjää/vastaväittäjiä kiinnittämään tämän osan laatuun erityistä huomiota.

2) Monografia on yhtenäinen ja itsenäinen kirjallinen tieteellinen työ, joka ei sisällä kirjoittajan tekemiä erillisiä artikkeleita eikä artikkelikäsikirjoituksia.

Arviointiperusteet

Tutkintosäännön mukaan lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelussa voidaan käyttää asteikkoa 0-5 tai asteikkoa hylätty – hyväksytty – kiittäen hyväksytty. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (hyväksytty 15.12.2016 tiedekuntaneuvostossa) väitöskirja arvostellaan 1.8.2017 alkaen 3-portaisella asteikolla: hylätty – hyväksytty – kiittäen hyväksytty.

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon väitöskirjatutkimusten erilainen suuntautuminen ja soveltaa kriteerejä sen mukaisesti. Väitöskirjan lopullisen arvosanan määräämisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin (pisteytetään asteikolla 1-5).
1. Aiheen valinta, tutkimusongelma ja tutkimustehtävän rajaus
2. Teoreettinen hallinta ja käsitteellinen selkeys
3. Tutkimusmenetelmien käyttö
4. Tulosten esittäminen ja tutkimusongelmiin vastaaminen
5. Johtopäätökset
6. Työn merkittävyys sekä tulosten sovellettavuus
7. Luotettavuus ja eettiset kysymykset
8. Esitystapa ja kielellinen ilmaisu
9. Itsenäisyys tutkijana
10. Kyky puolustaa työtä julkisessa väitöstilaisuudessa.

Learning outcomes

• Väitöskirjatutkimuksen jälkeen opiskelija on kykenevä tekemään itsenäisesti kasvatustieteellistä tutkimusta.
• Opiskelija pystyy arvioimaan kasvatustieteellistä tutkimusta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item