KPTJ1100 Research competence (10–13 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• kvalitatiiviset, kvantitatiiviset ja/tai monimenetelmäiset (mixed methods) tutkimusmenetelmät.
• tieteellisen tutkimuksen etiikka (kaikille pakollinen sisältö, 3 op),
• tieteenteoria / tieteenfilosofia (kaikille pakollinen sisältö)
• tutkimushankkeenhallinta; tieteellinen julkaiseminen; avoin tiede

Suoritustavat

Jokin tarjolla oleva opintojakso tai itsenäinen opiskelu (essee, tentti)

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Learning outcomes

• hallitsee kasvatustieteiden metodologiaa ja omaa joidenkin kvantitatiivisten, kvalitatiivisten, historiallisten tai teoreettisten menetelmien erityisosaamista
• tuntee hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät eettiset ohjeet ja menettelytavat ja kykenee tunnistamaan sekä analysoimaan tutkimuksen eri alueille ja vaiheisiin liittyviä eettisiä ongelmia (pakollinen sisältö)
• ymmärtää tieteellisen teorian muodostuksen yleisiä lähtökohtia (pakollinen sisältö)
• ymmärtää kasvatustieteiden luonteen ja tuntee sen tieteenhistoriallisen kehityksen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item