KLAS4020 Thesis Seminar II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusetiikka, tieteellinen viestintä ja raportointi

Suoritustavat

seminaarityöskentely sekä tutkielman toteutuksen ja tulosten suullinen ja kirjallinen esittäminen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*toteuttaa empiirisen tai teoreettisen tutkielman
*laatia tutkielman raportin
*osallistua tieteelliseen keskusteluun

Description of prerequisites

Tutkielmaseminaari I

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item