KLAS4010 Thesis Seminar I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

tiedonhaku, tutkimusprosessi, tutkimuksen teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat, tutkimuskysymysten asettaminen, tutkimusetiikka, tieteellinen viestintä

Suoritustavat

seminaarityöskentely ja tutkielman kirjallinen työstäminen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tehdä itsenäisesti tutkittavaa ilmiötä koskevaa tiedonhakua
*rajata tutkittavan ilmiön ja jäsentää pro gradu -tutkielmansa teoreettis-käsitteelliset lähtökohdat
*asettaa tutkimuksen tutkimusongelmat/-kysymykset
*esittää suullisesti ja kirjallisesti aiempaantutkimuskirjallisuuteen perustuen työn käsitteelliset valinnat jatutkimusasetelman
*osallistua tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin

Description of prerequisites

Kandidaatintutkielma

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item