KIKV1003 Drama (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu. Draamatekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet
• määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
• kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
• tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.

Literature

 • Lajos, E. 2009. Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives. Revised edition. New York: Touchstone.; ISBN: 978-956-291-586-1
 • Visapää, L. 2013. Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – Lingvistinen näkökulma. Teoksessa Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa Helsinki: SKS, 135–153.; ISBN: 978-952-222-455-2
 • Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like; ISBN: 978-952-010-809-0
 • Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Tampere: Gaudeamus.; ISBN: 951-662-752-8
 • Sundstedt, K. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.; ISBN: 978-951-914-048-3
 • Vacklin, A., Roosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-471-957-5
 • Nikkinen, A. & Vacklin, A. 2012. Television runousoppia. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-010-588-4
 • Lehmann, H.-T. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-471-907-0
 • Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-010-669-0
 • Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like. (vaihtoehto teosten Television runousoppia ja Elokuvan runousoppia sijaan); ISBN: 978-952-011-217-2
 • Lahtinen, O. 2012. Mitä aalto jättää jälkeensä – Kuinka kirjoittaa teatteriesityksestä? Teoksessa Heikkilä, M. (toim.) Taidekritiikin perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 84–117.; ISBN: 978-952-495-212-5
 • Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 288–344.; ISBN: 978-952-222-381-4
 • Reitala, H. & Heinonen, T. (toim.) 2003. Dramaturgioita. HY: Palmenia.; ISBN: 951-459-730-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item