KIKV1002 Prose (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Proosan keskeisten piirteiden harjoittelu. Proosatekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
• määritellä proosan nykyteorian valossa osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
• kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
• tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Literature

  • Löytty, O. 2012. Kertomuksen ihme. Teoksessa K. Kurikka, O. Löytty, K. Melkas & V. Parente-Čapková (toim.) Kertomuksen luonto. Nykykulttuurin tutkimuksen julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 87–92; ISBN: 978-951-394-672-2
  • Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain.; ISBN: 978-951-692-757-5
  • Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.; ISBN: 978-952-222-381-4
  • Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. Helsinki: Otava.; ISBN: 951-111-454-9
  • Rimmon-Kenan, S. 1991. Kertomuksen poetiikka. Tampere: SKS.; ISBN: 951-717-634-1
  • Neimala, K. & Papinniemi, J. 2008. Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsinki: Otava.; ISBN: 978-951-121-889-0
  • Martinheimo, A. 2000. Parempi lause: uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.; ISBN: 951-024-437-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item