KIKP212 Dialogue between Fact and Fiction in Writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Faktan ja fiktion kohtaaminen kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• havainnoida faktan ja fiktion raja-alueita
• selittää faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
• hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
• ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen
• tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota.

Description of prerequisites

KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt tai KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat

Study materials

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Literature

  • Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42. (saatavilla myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta); ISBN: 978-951-396-101-5
  • Lassila-Merisalo, M. 2014. Tarina edellä – kerronnallinen juttu digitaalisessa ympäristössä. Teoksessa Virtapohja, K. (toim.) Journalismi ajassa. Professori Raimo Salokankaan juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 152–169.; ISBN: 978-951-395-986-9
  • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-039-320-8
  • Havaste, P. 2017. Historiallinen romaani tiedon lähteenä. Teoksessa Hiidenmaa, P. (toim.) T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 87–100.; ISBN: 978-951-906-287-7
  • Ojanen, E. 2008. Tietokirjoittajan asenne. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 263–278.; ISBN: 978-951-914-033-9
  • Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji : näkökulmia kirjoittamisen tutkimiseen. Jyväskylä: Atena, 90–105.; ISBN: 978-951-796-516-3
  • Mikkonen, K. 2006. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264.; ISBN: 978-951-662-927-1
  • Lehtonen, M. 1998. Faktan ja fiktion historia. Teoksessa U. Kivikuru & R. Kunelius (toim.) Viestinnän jäljillä : näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Helsinki: WSOY, 41–56.; ISBN: 951-022-015-9
  • Virtanen, R. 2008. Tietotekstin kirpeänmakeat mausteet. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 181–194.; ISBN: 978-951-914-033-9
  • Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.; ISBN: 951-025-018-X

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item