KIKP2010 Artistic and Theoretical Bases of Writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus. Kirjoittamisen tavoitteet ja kirjoittajien yksilöllisyys. Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
• tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
• ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
• kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
• rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Study materials

- Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, X–X).
- Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2017/02/anna-hyvan-kiertaa.html
- Junkkaala, H. & Rasila, S. Ohjeita näytelmän lukemiseen. http://xn--nytelmt-5waf.fi/sites/default/files/484_ohjeita-naytelman-lukemiseen.pdf
- Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste.
- Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2016/03/nippu-ja-lupa-tappaa.html

Literature

  • Jääskeläinen, M. 2005. Sana kerrallaan. Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 80–96.; ISBN: 978-951-026-302-0
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin, ainakin 12–18 ja 89–127.; ISBN: 978-952-345-511-5
  • Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Parkko, T. 2012. Runouden ilmiöitä. Helsinki: Avain, 56–98.; ISBN: 978-951-692-918-0
  • Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 287–303.; ISBN: 978-952-010-809-0
  • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE, 76–95.; ISBN: 978-951-558-252-2
  • Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64.; ISBN: 978-951-914-069-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item