KAOP1110 Introduction to Civil and Property Law (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely ja immateriaalioikeus. Kurssilla painotetaan yritysoikeudellista näkökulmaa ja on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tärkeimmät varallisuusoikeudelliset käsitteet
- tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
- esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta, saamisoikeutta, kuluttajansuojaa ja immateriaalioikeutta koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
- tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Study materials

Hoppu, E & Hoppu, K. (2011 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item