KAOA1280 Personal Taxation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tuloverojärjestelmän perusrakenne, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus, erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen veronalaisuus, yksityishenkilön saamien tulojen jakaminen ansio- ja pääomatuloksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• hallita tuloverojärjestelmän perusrakenteen sekä yksityishenkilön tuloverotuksen perusteet keskeisine säädöksineen
• itsenäisesti ratkaista yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verokohtelun.

Additional information

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Katso tarkemmat tiedot kauppaoikeuden opetusohjelmasta https://www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/oppiaineet/kauppaoikeus/kauppaoikeuden-opetus-2018-2019

Oppimistavoitteet ja kurssin vaatimukset: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29243&lang=fi&lvv=2018&uiLang=fi

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

1. Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus, 2014. Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA280
2. Luentomoniste
3. Säädökset:
• Tuloverolaki (1535/1992)
• Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
• Ennakkoperintälaki (1118/1996)
• Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978)
• Laki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)
• Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (löytyy esim. www.vero.fi)
• Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 (löytyy esim. www.vero.fi).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item