KAOA1120 Contract Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista, sopimusrikkomusta, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevat opit. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi ja muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
- esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
- tunnistaa sopimuksen synnyttävät ja päättävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
- luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Hemmo, M. 2006. Sopimusoikeuden oppikirja.
Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228).
Kauppalaki (27.3.1987/355).
Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38).
Korkolaki (20.8.1982/633).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item