JSBY6310 Want to become business student (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

• Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
• Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
• Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
• Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
• Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
• Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta

Suoritustavat

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja

Toteutusajankohta: kevätlukukausi (jakso 3 ja/tai 4)

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
• tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
• osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
• osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
• osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
• ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
• ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
• ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
• osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Additional information

Oppimisympäristö: Optima

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Study materials

Oppimisympäristössä oleva materiaali (esim. luentovideot, tieteelliset artikkelit)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item