ITAA190 Project (8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opettajan ohjauksessa toteutettava projektityö tai työssäoppimisjakso, työskentely ja raportti

Suoritustavat

Kirjallinen (dokumentoitu) työ
Opiskelija voi joko tehdä tutkimusprojektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua), johon liitetään työnantajan palaute. Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy joko kirjallisen italiankielisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.

Learning outcomes

Kehittää opiskelijan oma-aloitteisuutta. Auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.
- osaa kerätä tietoa Italian kulttuurista, mahdollisesti työelämän kautta
- osaa ilmaista oman näkemyksensä ja tuoda esiin tulkintansa kriittisesti ja selkeästi
- kykenee noudattamaan tarkasti tehtävänantoa

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ongelmanratkaisutaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
- kyky ymmärtää ja hyväksyä kielen ja kulttuurin väliset erot
- kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa
- kykyä olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle
- kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
- kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item