ITAA189 Italian Cinema (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvällinen perehtyminen italialaisen elokuvan keskeisiin piirteisiin

Suoritustavat

Joko luento sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin italialaisen elokuvan historiaa ja elokuvan kieltä.
- opiskelija tuntee italialaisen elokuvan historiallisen kehityksen neorealismista 2000-luvulle saakka, ja on tietoinen elokuvan vahvasta roolista viestintävälineenä 1900-luvun italialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta
- opiskelija tuntee ja osaa kriittisesti tulkita joitakin italialaisen elokuvan mestariteoksia
- opiskelija tuntee opiskellun aikakauden merkittävimmät ohjaajat ja heidän tärkeimmät elokuvansa
- opiskelija kykenee ymmärtämään kohdekielellä olevien luentojen sisällön, osaa tehdä niistä muistiinpanoja ja ymmärtää alkuperäiskielisten elokuvien sisällön italiankielisen tekstityksen avulla

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kyky ilmaista oman näkemyksensä tai kriittisen tulkintansa johdonmukaisella tavalla
- kyky suorittaa vertailua muiden ja oman todellisuutensa välillä
- kyky ilmaista perustellun mielipiteensä
- kyky työskennellä ryhmässä tunnistaen ja hyväksyen sen roolit ja tehtävät
- kyky olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali
Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item