ITAA177 Practical Training (10–15 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso. Opiskelijan suorittama harjoittelu laitoksen hyväksymässä (myös opiskelijan itsensä hankkimassa) harjoittelupaikassa, ja harjoittelun raportointi. Oppiaine määrittelee, mikä harjoittelupaikka sopii työharjoitteluksi.

Arviointiperusteet

Työskentely ja raportti.
2 kuukauden harjoittelusta saa 10 op ja 3 kuukauden harjoittelusta 15 op, sitten kun harjoitteluraportti ja todistus työharjoittelusta on palautettu amanuenssille.

Learning outcomes

Harjoittelu on asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa pää- tai sivuaineessaan italian kieli omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja osaa arvioida niiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
- kykenee arvioimaan työharjoittelussa tapahtunutta oppimistaan ja kehittymistään sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan
- osaa kuvata työtehtäviä ja työyhteisön toimintaa

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
- ongelmanratkaisutaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
- vuorovaikutustaidot
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Italian kielen perusopinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item